Informacje dla Klienta

Zasady Korzystania z Serwisu Internetowego

Zamówienia, warunki płatności i dostawy:
Na każde otrzymane zapytanie ofertowe dotyczące oferowanych w niniejszym serwisie produktów wysyłamy, do pisemnego potwierdzenia przez Klienta, ofertę zawierającą warunki sprzedaży. Realizacja zamówienia rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego, po otrzymaniu od Klienta przyjętej i zaakceptowanej oferty oraz spełnieniu zawartych w niej warunków, w tym dotyczących płatności. Do momentu całkowitej zapłaty zamówiony towar pozostaje własnością sprzedawcy. Wysyłka zamówionych produktów następuje po zaksięgowaniu środków na wskazanym w ofercie rachunku bankowym, chyba że strony uzgodniły inaczej. Wszystkie oferowane przez nas produkty dostarczane są po wcześniejszym uzgodnieniu ceny pod wskazany w zamówieniu adres. Cena dostawy uzależniona jest m.in. od wagi przesyłki, jej gabarytów, a także od miejsca docelowego dostawy. Wyładunek i dalsze prace takie jak wniesienie zakupionych regałów na miejsce montażu, montaż, itp. pozostają po stronie Klienta . Zakupione u nas regały są w stanie niezmontowanym, a ewentualny ich montaż nie jest wliczony w cenę zakupu. Na życzenie Klienta i po indywidualnym uzgodnieniu warunków montażu, a także po skalkulowaniu ceny, możemy przeprowadzić cały proces technologiczny montażu. Oryginał faktury wystawiany jest w terminie do 7 dni od daty dostarczenia towaru i wysyłany do Klienta za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub pocztą elektroniczną w postaci pliku w formacie pdf.

Dostępność towarów:
Wszystkie dostępne w standardzie wymiary regałów oferujemy z terminem realizacji od 3 do 21 dni, w zależności od wielkości zamówienia oraz dostępności w magazynie poszczególnych elementów danej konfiguracji regałów. Wszystkie niestandardowe zamówienia, w tym np. o nietypowych rozmiarach przygotowujemy dla Państwa po indywidualnym uzgodnieniu warunków sprzedaży, w tym dotyczących płatności, a także terminu realizacji, który w takich przypadkach może ulec wydłużeniu.

Opis procedury reklamacji:
Wszystkie oferowane przez nas nowe towary dostępne w serwisie objęte są 12 miesięczną gwarancją producenta (dla przedsiębiorców rękojmia wyłączona). W chwili odbioru towaru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne braki i/lub uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom dostarczającym towar. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczących ewentualnych szkód powstałych podczas transportu zorganizowanego przez dostawcę, w szczególności braku produktu, niezgodności co do ilości odbieranych paczek czy palet, uszkodzeń opakowań produktu, jest ich zgłoszenie w chwili odbioru i odnotowanie w treści właściwego dokumentu przewozowego, pod rygorem utraty możliwości powołania się na nie w terminie późniejszym. Wszystkie reklamacje należy składać na piśmie zawierającym dokładny opis występującej wady. W przypadku niedopełnienia przez Klienta tych obowiązków dostawca jest zwolniony z rozpoznania reklamacji, a zgłoszone później reklamacje uznaje się za bezzasadne. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień monitora (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Dostawca ma prawo wstrzymać się wobec Klienta z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Klienta wszelkich zaległych zobowiązań. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy Klienta wszelkie koszty związane z rozpatrzeniem reklamacji, w szczególności związane z dojazdem pracowników dostawcy do miejsca montażu produktu, obciążają Klienta. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Klienta do wstrzymania zapłaty za produkt w tej części, która jest wolna od wad. Klient jest zobowiązany do bezwzględnego stosowania się do dokumentacji techniczno – ruchowej i/lub instrukcji montażu i użytkowania produktu, których przestrzeganie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa związanego z eksploatacją oraz bezpiecznym użytkowaniem produktu. Klient jest zobowiązany do zapoznania z w/w dokumentacją wszystkich swoich pracowników oraz inne osoby, które będą w jego imieniu dokonywać montażu produktu, a także uczestniczyć w eksploatacji produktu. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z tytułu rękojmi i gwarancji, za wady produktu bądź za szkody wyrządzone przez produkt, a powstałe w wyniku jego montażu lub eksploatacji w sposób niezgodny z dokumentacją techniczną i/lub instrukcją montażu lub pisemnymi zaleceniami dostawcy. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z tytułu rękojmi i gwarancji, również za wady produktu bądź za szkody wyrządzone przez produkt, w którym użyto bez zgody dostawcy części innych producentów.

Zasady Odstąpienia Od Umowy Sprzedaży (warunki zwrotów):
Każdy klient będący (w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93, art.221) konsumentem (Dalej jako “Konsument”), zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), może w ciągu 14 dni odstąpić od umowy i zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie internetowym bez podania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 1.dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; 2.dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. Konsekwencją odstąpienia od umowy jest to, że Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Prosimy zatem o kontakt w celu ustalenia szczegółów zwrotu. Udostępniamy Państwu Przykładowy Formularz Odstąpienia od Umowy, którym można się posłużyć. Jeśli wybierzecie Państwo inną formę, prosimy o zawarcie wszystkich niezbędnych danych zawartych w załączonym formularzu. Koszt zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Konsument. Zwrotu płatności dokonujemy przelewem na podane konto bankowe lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; - w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; - w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; - w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; - zawartej w drodze aukcji publicznej; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; - o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Podstawa prawna: Art. 2, art. 12, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art.33, art. 34, art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, poz. 827)

Pobierz Plik:

(formularz_zwrotu_towaru.pdf)

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Polityka prywatności niniejszego serwisu internetowego (Dalej jako “Serwis Internetowy”), w tym jego części dotyczącej sklepu internetowego (Dalej jako “Sklep Internetowy”) zawiera głównie zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz prawa osób, których dane te dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików “cookies” oraz narzędzi analitycznych. Polityka prywatności ma jedynie charakter informacyjny i nie rodzi obowiązków dla osób korzystających (Dalej jako “Klienci”) z Serwisu Internetowego, w tym Sklepu Internetowego.
2.Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych “Dźwig-Bud” Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Modlińska 129/U10, 03-186 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000127010 w Sądzie Rejonowym dla Miasta Warszawy, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i posiadającym nr NIP 5262178411, REGON 013011717, adres poczty elektronicznej: biuro@dzwigbud.com.pl (Dalej jako”Administrator”)
3.Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000, z późniejszymi zmianami), w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO”, a także zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204, z późniejszymi zmianami).
4.Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym ze Sklepu Internetowego, dokonywanie zakupów, a także związane z tym podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne i ma na celu umożliwienie stronom dokonania transakcji oraz jej późniejszej prawidłowej realizacji (m. in. złożenia i przyjęcia zamówienia, dokonania płatności, dostawy zamówionego towaru), a także dopełnienia obowiązków ustawowych Administratora (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych).

2.ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator dokłada szczególnej staranności w szczególności poprzez zapewnienie, że dane będą: a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą; b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone w odniesieniu do celów, w których są przetwarzane; d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te będą przetwarzane; f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
2. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać.

3.ZGODNOŚĆ PRZETWARZANIA DANYCH Z PRAWEM
1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą; c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
2. Za każdym razem cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez danego Klienta w Sklepie Internetowym.
3. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w n/w celach: - Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań przed zawarciem w/w umów na żądanie osoby, której dane dotyczą - Marketing i Marketing bezpośredni - Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży - Prowadzenie ksiąg rachunkowych - Ustalenie, dochodzenie lub ochrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora
4. Zakres maksymalny przetwarzanych danych: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj); adres zamieszkania/ prowadzenia działalności/ siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy); w przypadku Klientów nie będących konsumentami (w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93, art.221) Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
5. Podany powyżej zakres jest maksymalny co oznacza, że np. w przypadku odbioru osobistego zakupionego towaru, nie jest wymagane podanie adresu dostawy.
6. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: 1.przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy zakupionego towaru przesyłką pocztową lub kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostarczenia towaru do Klienta. 2.podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub karty płatnicze - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta. 3.dostawcy systemu ankiet opiniujących - w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej umowie sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym, w zakresie koniecznym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących.
7. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców. Administrator przekazuje dane wyłącznie wówczas, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.

4.PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
1.Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego;
2.Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danemu Klientowi rabatu (przesłanie kodu rabatowego), przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji zakupu towaru, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego.
3.O tym czy zakupy w Sklepie Internetowym zostaną zrealizowane, a także czy zostaną wykorzystane dodatkowe propozycje biznesowe (np. kody rabatowe), Klient zawsze decyduje w sposób autonomiczny.
4.Decyzje podejmowane na podstawie profilowania przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych w Sklepie Internetowym.
5.Szczegóły o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu znajdują się w art. 22 Rozporządzenia RODO.

5.PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
1.Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej wcześniej zgody lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 rozporządzenia RODO.
2.Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3.Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
4.Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
5.W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym dziale polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną, na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie Internetowym.

6.POLITYKA PLIKÓW “COOKIES”
1.Pliki “cookies” (ciasteczka) to niewielkie informacje w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane na dysku twardym komputera, laptopa, czy też w pamięci smartfona, po stronie osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, w tym Sklep Internetowy.
2.Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Klientów odwiedzających strony Serwisu Internetowego (Sklepu Internetowego) w następujących celach: 1.identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Serwisie Internetowym, w tym Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani; 2.zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia i późniejszej realizacji umowy; 3.zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do Serwisu Internetowego, w tym Sklepu Internetowego; 4.dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego, w tym Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących rozmiaru czcionki) 5.prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego, w tym Sklepu Internetowego; 6.badania cech zachowania odwiedzających Serwis Internetowy, w tym Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. stosowane słowa kluczowe), w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;
3.Klient ma możliwość określenia warunków korzystania z plików “cookies” za pomocą ustawień używanej przez siebie przeglądarki internetowej. Włączenie zapisywania plików “cookies” oznacza zgodę na ich wykorzystywanie przez Serwis Internetowy, w tym Sklep Internetowy.
4.Całkowite wyłączenie zapisywania plików “cookies” może ograniczyć funkcjonowanie m.in. Sklepu Internetowego powodując np. brak możliwości złożenia zamówienia. 5.Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym, w tym w Sklepie Internetowym m.in. z usług Google Analytics. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób anonimowy (uniemożliwiając identyfikację osoby) do celów statystycznych, pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym, w tym Sklepem Internetowym. Administrator korzystając z powyższych usług gromadzi takie dane jak informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, adres IP oraz domenę.
6.Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Serwisu Internetowego, w tym Sklepu Internetowego poprzez zainstalowanie odpowiedniego dodatku do swojej przeglądarki.
7.Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym, w tym w Sklepie Internetowym z usługi Piksel Facebooka, narzędzia analitycznego wspomagającego pomiar skuteczności reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie (Serwisie Internetowym)

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Serwis Internetowy, w tym Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca i zaleca, aby po przekierowaniu na inne strony, w pierwszej kolejności zapoznać się z polityką prywatności tam stosowaną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego, w tym Sklepu Internetowego Administratora.
Copyright ©2018 Dźwig-Bud Sp. z o.o., All Rights Reserved.

Modlińska 129/U10, 03-186 Warszawa, NIP 5262178411, Regon 013011717

napisz do nas: e-mail: biuro@dzwigbud.com.pl lub zadzwoń: tel: +48 729 993 764

KRS 0000127010, Kapitał Zakładowy 378.000,00 PLN
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem